Realizované kurzy

V rámci vzdělávacího programu se do konce ledna 2012 uskutečnily tyto kurzy:

Manažerské dovednosti

Stres a jak mu předcházet

Cíle
 • Seznámit účastníky s metodami kontroly stresu
 • Ukázat účinné předcházení stresu
 • Naučit organizovat a efektivně využívat svůj čas
 • Naučit efektivně rozvíjet svůj potenciál
 • Ukázat způsoby, jak účinně relaxovat
Osnova
 • Jak reagujeme ve stresu
 • Rizika stresu
 • Psychosomatická onemocnění
 • Co nás nejčastěji stresuje
 • Sami sobě stresorem
 • Jak zvládat zahlcení emocemi
 • Analýza stresu
 • Relaxační techniky
 • Jak předcházet stresu

Efektivní delegování, plánování času a pracovních aktivit

Cíle
 • Seznámit účastníky s pojmem delegování a jeho přednostmi
 • Naučit účastníky organizovat a optimálně využívat svůj čas a pracovní aktivity
 • Naučit přijímat a zadávat úkoly
 • Naučit je stanovit se správné priority
Osnova
 • Delegování – nástroj řízení
 • Přednosti delegování
 • Zadávání a přijímání úkolů
 • Zpětná vazba, hodnocení plnění úkolů
 • Vnitřní motivace k plnění úkolů
 • Analýza vlastního času
 • Umění si stanovit správné priority a přiřadit důležitosti jednotlivým úkolům
 • Plánování času
 • Plánování pracovních aktivit

Vedení pracovního týmu a motivace

Cíle
 • Rozvoj manažerských kompetencí v oblasti vedení týmů
 • Naučit správně motivovat své podřízené
 • Zvládnutí zadávání a hodnocení úkolů
 • Identifikace vlastního stylu vedení lidí, role ve vedení týmu
 • Prohloubit motivační schopnosti
 • Pochopit rozdíly mezi stimulem a motivy
Osnova
 • Základní styly vedení týmu
 • Role vedoucího týmu – vedení, řízení, odpovědnost
 • Vlastnosti dobrého leadera
 • Zvyšování efektivity týmu, týmová shoda
 • Delegování a organizování úkolů
 • Motivace a teorie motivace
 • Maslowova pyramida potřeb
 • Motivační typy
 • Motivační dovednosti

Komunikační dovednosti

Asertivní jednání

Cíle
 • Dosáhnout cíleného postavení v komunikační skupině
 • Naučit eliminovat nemístné chování a manipulaci partnerů
 • Zlepšit komunikaci ve skupině pro dosažení lepších výsledků
 • Ukázat způsob zvládání emocí a zachování klidu ve vypjatých situacích
Osnova
 • Komunikace neverbální
 • Komunikace verbální
 • Asertivní práva
 • Asertivní dovednosti
 • Test asertivity
 • Konstruktivní kritika
 • Řešení konfliktů

Týmová spolupráce

Cíle
 • Pochopit výhody týmové spolupráce
 • Naučit se co nejlépe využít potenciálu týmu k „vysněným“ výsledkům
 • Naučit se konstruktivně překonávat překážky společné spolupráce
 • Získat návod, jak správně rozvíjet tým
Osnova
 • Nástroje týmové spolupráce
 • Brainstorming na konkrétní téma
 • Diskuze v týmu, řízení diskuze
 • Jak dojít k týmové shodě
 • Kompetence a odpovědnost v týmu
 • Týmové rozhodování
 • Cíle týmu a jejich dosažení
 • Motivace v týmu

Komunikace v kritických situacích

Cíle
 • Naučit se komunikaci v obtížných situacích
 • Osvojit si dovednosti a nástroje zvládání obtížných komunikačních situací
 • Prohloubit schopnost přesně a zdvořile formulovat své myšlenky
 • Pochopit důsledky nesprávné komunikace
 • Naučit se sebeovládání, sebekritice
Osnova
 • Základní pojmy
 • Předcházení základních komunikačních chyb - aktivní naslouchání
 • Zdolávání námitek – druhy námitek, příprava na námitky, technika překonávání námitek
 • Kritika – přijímání, sdělování
 • Technika omluvy
 • Práce s negativními emocemi
 • Jak čelit neoprávněným požadavkům ostatních lidí

Konflikty a jejich řešení

Cíle
 • Naučit účastníky pozitivně řešit situace, kterým se nemohou zcela vyhnout
 • Předat návod na prevenci před různými konfliktními situacemi
 • Naučit účastníky správně reagovat v situacích, které jsou komunikačně nepříjemné
 • Předcházení konfliktů a dosahování oboustranně přijatelné dohody
Osnova
 • Pojem konflikt (jeho podstata, zdroje, příčina, pravidla, průběh, důležitost)
 • Reakce, emoce účastníků
 • Druhy konfliktů a možnosti řešení
 • Předcházení konfliktů
 • Verbální komunikace při řešení konfliktů
 • Čím a jak efektivně argumentovat
 • Neverbální komunikace

PC kurzy

MS Excel pro začátečníky

Cíle
 • Seznámit účastníky se základy práce s MS Excel
 • Ukázat hlavní strukturu MS Excel
 • Naučit aplikovat základní funkce MS Excel v praxi
Osnova
 • Poznáváme Excel
  • Spouštíme program Microsoft Excel 2007
  • Poprvé u Excelu
  • Ukládáme a načítáme tabulky
 • Část druhá
  • Vytváříme jednoduchou tabulku
  • Chytré tabulky
  • Další funkce usnadňující možnosti
  • Příklad použití funkce v Excelu
 • Grafy a diagramy
  • Vytváříme graf krok za krokem
  • Typy grafů a k čemu se používají
  • Úpravy již hotových grafů a další možnosti
  • Úpravy formátu grafu
 • Další možnosti Excelu
  • Automatické vyplňování
  • Přenesení jen některých atributů
 • Tisk tabulky

MS Excel pro mírně pokročilé

Cíle
 • Zlepšit úroveň počítačové gramotnosti účastníků
 • Zdokonalit a zefektivnit práci s aplikací MS Excel
 • Ukázat, jak aplikovat získané znalosti v praxi
Osnova
 • Speciální techniky formátování
 • Grafy
 • Posloupnosti a seznamy
 • Nastavení prostředí MS Excel
 • Ochrana dat v prostředí MS Excel
 • Práce s komentáři
 • Sledování závislostí ve vzorcích
 • Chybová hlášení ve vzorcích
 • Spolupráce MS Excel s jinými aplikacemi
 • Hromadné záznamy
 • Import dat

MS Excel pro pokročilé

Cíle
 • Zvýšit úroveň počítačové gramotnosti účastníků
 • Obohatit účastníky o obsáhlé znalosti aplikace MS Excel
 • Zlepšit a zefektivnit práci s aplikací MS Excel
 • Ukázat, jak aplikovat získané znalosti v praxi
Osnova
 • Definování názvů buněk a oblastí
 • Maticové vzorce
 • Funkce
 • Formátování buněk
 • Práce se seznamy
 • Přehledy
 • Kontingenční tabulky a grafy
 • Hledání řešení a citlivostní analýzy
 • Pohledy a scénáře
 • Nadstavbové operace
 • Makra

MS Word pro začátečníky

Cíle
 • Seznámit účastníky se základy práce s MS Word
 • Ukázat hlavní strukturu MS Word
 • Naučit aplikovat základní funkce MS Word v praxi
Osnova
 • Spuštění a ukončení aplikace MS Word
 • Pracovní plocha a nástroje
 • Psaní a mazání textu, možnosti kroku zpět a opakování akce
 • Přesouvání a kopírování
 • Formát písma
 • Formát odstavce
 • Tabulátory, vytvoření sloupců
 • Styly
 • Záhlaví a zápatí
 • Tabulka
 • Základy automatizace práce
 • Vkládání obrázku
 • Tisk

MS Word pro mírně pokročilé

Cíle
 • Zlepšit úroveň počítačové gramotnosti účastníků
 • Zdokonalit a zefektivnit práci s aplikací MS Word
 • Ukázat, jak aplikovat získané znalosti v praxi
Osnova
 • Nastavení prostředí
 • Rozšířené práce s textem
 • Rozšířené práce s tabulkou
 • Vkládání objektů
 • Základy automatizace práce
 • Tisk

MS Word pro pokročilé

Cíle
 • Zvýšit úroveň počítačové gramotnosti účastníků
 • Obohatit účastníky o obsáhlé znalosti aplikace MS Word
 • Zlepšit a zefektivnit práci s aplikací MS Word
Osnova
 • Nastavení pracovního prostředí
 • Rozšíření práce s textem
 • Práce se standardními odstavci
 • Práce s tabulátory
 • Číslované odstavce a odrážky
 • Stavební bloky
 • Textové tabulky v dokumentu
 • Hromadná korespondence
 • Práce s objekty
 • Styly
 • Šablony
 • Editace dlouhých dokumentů
 • Týmová práce

[ zpátky ]

Home Contact Us